اولین اکسپو بین المللی هنرهای تجسمی – چین


اواسط سال 1395