دیدار با نمایندگان ایکوم ICOM

پروفسورآقای آن لایشون ، نایب رئیس ایکوم و مدیر کل موزه های چین و خانم دکتر این کیونگ چانگ ریاست سابق آسپک و دبیر عمومی ایکوم و ریاست موزه آهن کشور کره از موزه ی ارتباطات بازدید کردند .