علی اکبر نصرآبادی

Aliakbar Nasrabadi

از دوران تحصیلات ابتدایی تا امروز نقاشی بهترین دوست و همدم من بوده ، من با نقاشی حرف می زنم . فریاد می کشم و احساس زنده بودن می کنم و در انتها آرامش پیدا می کنم  و به همین دلیل همیشه بدنبال سبک یا تکنیک های متفاوت بعنوان ابزاری برای بیان می گردم .

علی اکبر نصرآبادی « معمار ، نقاش ، چوبسوز »

آدرس : تهران 

صفحه شخصی در سایت چیدانه
شماره تماس :     ٠٩١٢١٥٠٦٩٧٥   ایمیل :   monasrabadi@yahoo.com