بازدید اعضا روابط عمومی و مقامات عالی وزارت ارتباطات از موزه پست