بریده روزنامه و مجلات

 روزنامه هنرمند آذر 1398 شماره 1152

     تصویر صفحه اول روزنامه 

 روزنامه هنرمند بهمن 1400 شماره 1613

     تصویر صفحه اول روزنامه