تابلو های طراحی جدید

کاشیکاری سنتی

ابیانه 1372

امامزاده یحیی ،عودلاجان

چوبسوز کاشی ، رنگ اکریلیک ٢٠×٢٠

چوبسوز کاشیکاری سنتی خط کوفی، رنگ اکریلیک

چوبسوز کاشی روستا ، عصاره

چوبسوز

چوبسوز آیه 65 سوره مبارک نحل