دیدار نمایندگان شورای خلیفه گری ارامنه ، جناب دکتر سرژیک مارکاریان و جناب آقای ملک در دفتر شورای عالی تمبر

دیدار نمایندگان شورای خلیفه گری ارامنه ایران ، جناب دکتر سرژیک مارکاریان و جناب آقای ملک در دفتر شورای عالی تمبر برای صحبت درباره طراحی تمبر با موضوع تمبر اختصاصی برای جامعه ارامنه و مسیحیت