مصاحبه با شبکه های تلویزیونی

تاکنون در شبکه های « ای فیلم و مستند و دیگر شبکه های تلویزیون »  بارها آثار چوبسوز را نشان داده اند که در اینجا اصلی ترین فیلم های موجود و کامل را مشاهده میکنید .

 • شبکه Press tv
 • شبکه مستند برنامه ایران آذر 1396
 • شبکه آی فیلم فروردین 1398
 • مصاحبه در شبکه آموزش درباره روش چوبسوز 25 دی 1398

 • شبکه خبر مرداد 1398

  شبکه خبر مرداد 1398

 • مصاحبه اختصاصی شبکه مستند از آثار نقاشی چوب سوز یا سوخت نگاری « چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ »

 • مصاحبه اختصاصی شبکه Press TV از آثار نقاشی چوب سوز یا سوخت نگاری ۱۳۹۶

  مصاحبه اختصاصی شبکه Press TV از آثار نقاشی چوب سوز یا سوخت نگاری ۱۳۹۶

 • مصاحبه اختصاصی شبکه Press TV از آثار نقاشی چوب سوز یا سوخت نگاری

 • مصاحبه شبکه دو سیما درباره آثار سوخته کاری روی چوب « چوب سوز » و نقاشی روی برگ درختان « سوخته نگاری ، سوخت نگاری »

  مصاحبه شبکه دو سیما درباره آثار سوخته کاری روی چوب « چوب سوز » و نقاشی روی برگ درختان « سوخته نگاری ، سوخت نگاری »

 • گزارش اخبار شبکه 2 جام جم از نمایشگاه نقاشی چوب سوز « سوخت نگاری »

 • مصاحبه برنامه تلویزیونی “ شهر ما ” کشور کانادا در رابطه با آثار نقاشی چوبسوز « سوخت نگاری » و نقاشی روی برگ در سال ۲۰۰۱

  مصاحبه برنامه تلویزیونی “ شهر ما ” کشور کانادا در رابطه با آثار نقاشی چوبسوز « سوخت نگاری » و نقاشی روی برگ در سال ۲۰۰۱

 • تابلوهای نقاشی به صورت چوبسوز « سوخت نگاری » از آثار در برنامه تلویزیونی “ صفحه دو “

 • توضیحات درباره هنر چوبسوز « سوخت نگاری » در برنامه تلویزیونی مجموعه ی “ مجله فرهنگی هنری ۱ ”

  توضیحات درباره هنر چوبسوز « سوخت نگاری » در برنامه تلویزیونی مجموعه ی “ مجله فرهنگی هنری ۱ ”

 • گزارش برنامه تلویزیونی “ در شهر ” از نمایشگاه نقاشی چوب سوز « سوخت نگاری » در موزه رضا عباسی

 • تابلوهای نقاشی چوبسوز « سوخت نگاری » روی چوب در زمینه معماری و بناهای تاریخی ایران و همچنین در زمینه چاپارخانه و پست در ایران قدیم

  تابلوهای نقاشی چوبسوز « سوخت نگاری » روی چوب در زمینه معماری و بناهای تاریخی ایران و همچنین در زمینه چاپارخانه و پست در ایران قدیم