مهربانی از یک دوست

تصویر چوبسوز اینجانب توسط استاد ارجمند مندزال التوم ، استاد سوخت نگاری از کشور عراق